خوش آمدید

 ما یک گروه مسیحی دانشگاه هستیم و شما را دعوت میکنیم با ما در مورد ایمان صحبتی عالی و همچنین لحظات بسیار خوبی در کنار هم داشته باشیم.
جلسات هفتگی ما چهارشنبه ساعت 7 بعداظهر  (در طول ترم) در اتاق کلوب(vetterstraße 70 طبقه 1)

 

خانه

View Complete List
22.05.2019 19:00 Uhr

‫عصرانه‬

.‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بحث‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مذهبی‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫پیرامون‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ ! ‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫ما‬ ‫نشست‬ ‫به‬
.‫میداریم‬ ‫گرامی‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫تمامی‬ ‫ورود‬

23.05.2019 19:00 Uhr

(‫آلمانی‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عزیز‬ ‫دانشجویان‬ ‫(نشست‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عصر‬

‫مقدم‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫خوانند‬ ‫می‬ ‫درس‬ ‫کمنیتز‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عزیز‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫میداریم‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برگزار‬ ‫چینی‬ ‫ی‬ ‫خوشمزه‬ ‫بسیار‬ ‫غذاهای‬ ‫همراه‬ ‫به‬ 0100 ‫تابستان‬ ‫ترم‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نشست‬ ‫و‬ ‫همایی‬ ‫گرد‬ ‫چهارمین‬
.‫میابند‬ ‫حضور‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬

27.05.2019 19:00 Uhr

‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬

‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ،‫فارسی‬ ،‫چینی‬ ،‫آلمانی‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ، ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫هم‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ – ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫دیگر‬ ‫زبانهای‬ .‫میدهیم‬ ‫قرار‬

05.06.2019 19:00 Uhr

‫مسیحیان‬ ‫امروز‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ : ‫نشست‬ ‫موضوع‬

‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫خوشحالیم‬ ‫بسیار‬ ‫ما‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫قرا‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫مورد‬ ‫ا‬ ‫اعتقاداتشان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫مسیحیان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در .‫آوریم‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫متخصص‬