برنامه ها

به غیر از موارد دیگر، همه رویدادها در اتاق باشگاه ما، Vettersstraße 70، طبقه 1 قرار دارند.

Wed
22
May
2019

‫عصرانه‬

.‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بحث‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مذهبی‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫پیرامون‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ ! ‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫ما‬ ‫نشست‬ ‫به‬
.‫میداریم‬ ‫گرامی‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫تمامی‬ ‫ورود‬

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Thu
23
May
2019

(‫آلمانی‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عزیز‬ ‫دانشجویان‬ ‫(نشست‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عصر‬

‫مقدم‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫خوانند‬ ‫می‬ ‫درس‬ ‫کمنیتز‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عزیز‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫میداریم‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برگزار‬ ‫چینی‬ ‫ی‬ ‫خوشمزه‬ ‫بسیار‬ ‫غذاهای‬ ‫همراه‬ ‫به‬ 0100 ‫تابستان‬ ‫ترم‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نشست‬ ‫و‬ ‫همایی‬ ‫گرد‬ ‫چهارمین‬
.‫میابند‬ ‫حضور‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Mon
27
May
2019

‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬

‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ،‫فارسی‬ ،‫چینی‬ ،‫آلمانی‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ، ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫هم‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ – ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫دیگر‬ ‫زبانهای‬ .‫میدهیم‬ ‫قرار‬

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Wed
05
Jun
2019

‫مسیحیان‬ ‫امروز‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ : ‫نشست‬ ‫موضوع‬

‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫خوشحالیم‬ ‫بسیار‬ ‫ما‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫قرا‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫مورد‬ ‫ا‬ ‫اعتقاداتشان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫مسیحیان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در .‫آوریم‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫متخصص‬

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Wed
12
Jun
2019

‫مشترک‬ ‫دانشگاهی‬ ‫شب‬

‫نشست‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بپیوندند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مشترک‬ ‫موضوع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دعوت‬ ‫صمیمانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مسیحی‬ ‫دانشگاه‬ ‫گروه‬ ‫چهار‬ ‫همه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دیده‬ ‫تدارک‬ ‫لذیذ‬ ‫بسیار‬ ‫غذاهای‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دی‬ ‫ام‬ ‫اس‬ ‫گردهمایی‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫گردهمایی‬ ‫این‬

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Thu
13
Jun
2019

‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نشست‬

‫؟‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسیری‬ ‫چه‬ ‫آلمانی‬ ‫سیاستمداران‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آلمان‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫سیاست‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تاگ‬ ‫بوندس‬ ‫حذب‬ ‫عضو‬ ‫هانریچ‬ ‫فرانک‬ ‫آقای‬ .‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫حضور‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫مهمان‬ ‫یک‬ ‫جون‬ ‫سیزدهم‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫خواهند‬ ‫تشریف‬ .‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫اختصاص‬ ) ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ( ‫دانشجویان‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫برای‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫همچنین‬ ‫ایشان‬ .‫میداریم‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫مقدم‬

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00