برنامه ها

تمامی مناسبت ها و برنامه ها در اتاق کلوب(vetterstraße 70 طبقه اول)برگذار می شود مگر اینکه به روش دیگری گزارش شود. برنامه هایی که در این لینک ذکر شده اند: